Mức phí
VIP Level
Phí giao dịch hợp đồng Trade
Current VIP : Maker/Taker : -
Phí giao dịch giao ngay Trade
Current VIP : Maker/Taker : -
If you have any questions, please contact vip@phemex.com
Lưu ý: Các tỷ giá này không áp dụng cho một số loại tiền tệ được chọn trong thời gian khuyến mãi đặc biệt. Tham khảo các khoản phí trên hồ sơ giao dịch thực tế là cuối cùng
1.Tài khoản chính và tài khoản phụ
Chia sẻ khối lượng giao dịch, số dư trung bình và tỷ lệ phí. Tuy nhiên, các tài khoản phụ mới được tạo chỉ có thể được hưởng mức giá mới sau khi dữ liệu được cập nhật vào ngày hôm sau
2.Khối lượng giao dịch
Tổng khối lượng giao dịch spot hàng ngày trong 30 ngày qua, giá giao dịch của ngày hiện tại = (Giá lúc 12:00 UTC + Giá lúc 24:00 UTC)/2.Khối lượng giao dịch cặp TRY không được tính.
Khối lượng giao dịch hợp đồng: Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng hàng ngày trong 30 ngày qua.
3.Số dư trung bình hàng giờ
Tổng số dư tài khoản của mỗi giờ trong ngày hôm trước/24. Số dư bao gồm tài khoản spot, tài khoản hợp đồng (không bao gồm tiền thưởng giao dịch và PnL chưa thanh toán) và tài khoản đầu tư (không bao gồm quỹ dùng thử)
4.Cập nhật thời gian
Cấp độ người dùng được tính toán dựa trên các chỉ số hàng ngày vào lúc 0:00 UTC, nhưng thời gian cập nhật thực tế có thể sau vài giờ, sau khi hệ thống của chúng tôi kết thúc tính toán

VIP Level Information

Giao dịch hợp đồng
Giao dịch spot
xPT Balance
Cấp độ người dùng Khối lượng 30 ngày qua của tôi (USD) Phí maker Phí Taker

Tham số giao dịch spot

Giao dịch spot
Giao dịch hợp đồng
Tài khoản giao dịch
Gửi/Rút tiền
search icon
Biểu tượng Mức tăng giá tối thiểu Giá trị lệnh tối thiểu Số tiền lệnh tối đa