Phemex tiết kiệm
rate_up

Kiếm thu nhập thụ động một cách an toàn bằng tiền điện tử

Tài khoản lãi suất tiền điện tử

rate_upNhận phiếu giảm giá của bạn
  • Cố định
  • Linh hoạt
  • active Khuyến mãi
Token
APY ước tính
Thời gian (Ngày)
Giới hạn
Hoạt động

Các câu hỏi thường gặp

1. Phemex Savings Product là gì?

2. Flexible Savings là gì?

3. Tiết kiệm Cố định là gì?

4. Điều gì xảy ra với tiền vốn của tôi vào ngày tôi đăng ký sản phẩm Tiết kiệm Cố định?

5. Điều gì xảy ra với tiền vốn của tôi vào ngày cuối cùng của sản phẩm Tiết kiệm Cố định?

6. Nếu tôi đăng ký một sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, khi nào tôi có thể đổi tiền của mình?

7. Điều gì xảy ra nếu tôi đổi sớm từ sản phẩm Tiết kiệm cố định?

8. Khi nào tôi có thể đổi sớm từ sản phẩm Tiết kiệm cố định?

9. Tôi có được đảm bảo kiếm lãi từ các sản phẩm Phemex Savings ngay cả khi thị trường tiền điện tử đi xuống không?

10. Những loại tiền điện tử nào được hỗ trợ?

11. Đầu tư với Phemex Savings có an toàn không?

Token
APY ước tính
Thời gian (Ngày)
Giới hạn
Hoạt động

Các câu hỏi thường gặp

1. Phemex Savings Product là gì?

2. Flexible Savings là gì?

3. Tiết kiệm Cố định là gì?

4. Điều gì xảy ra với tiền vốn của tôi vào ngày tôi đăng ký sản phẩm Tiết kiệm Cố định?

5. Điều gì xảy ra với tiền vốn của tôi vào ngày cuối cùng của sản phẩm Tiết kiệm Cố định?

6. Nếu tôi đăng ký một sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, khi nào tôi có thể đổi tiền của mình?

7. Điều gì xảy ra nếu tôi đổi sớm từ sản phẩm Tiết kiệm cố định?

8. Khi nào tôi có thể đổi sớm từ sản phẩm Tiết kiệm cố định?

9. Tôi có được đảm bảo kiếm lãi từ các sản phẩm Phemex Savings ngay cả khi thị trường tiền điện tử đi xuống không?

10. Những loại tiền điện tử nào được hỗ trợ?

11. Đầu tư với Phemex Savings có an toàn không?